D-MS-970(16.8V)

SONY NPF轉DPM系列電池板

Input:12V-16.8V
NPF Output: 12V-16.8V
D-TAP Output:12V-16.8V*2
Weight: 0.20Kg
Size: 99.5*66*46mm